Nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh Hemophilia cho các cán bộ y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Thành phố Hồ Chí Minh) có kế hoạch tổ chức "Hội thảo Hemophilia thường niên năm 2024”. Thời gian: 9h00 - 12h00, Thứ Bảy ngày 23/03/2024 Kính mời quý bác sĩ, nhân viên y tế quan tâm tham dự tại link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVkNDRkMzYtZThlYy00Y2RmLTk0NTMtMGMzZmNlMTIyMTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c9391cc-0b63-4d04-b0e8-4f96d3eef676%22%2c%22Oid%22%3a%22d846b8a3-dead-4ad4-979a-047ef6a3f2e9%22%7d Hoặc đăng nhập qua ứng dụng MICROSOFT TEAMS Meeting ID: 496 579 693 313Passcode: dK4Rro
Dự kiến chương trình Hội thảo thường niên về hemophilia

Hội Rối loạn đông máu Việt Nam trân trọng thông báo tới quý bác sĩ, nhân viên y tế.
Xin trân trọng cảm ơn.

Bình luận